"Ieder bewandelt zijn eigen unieke pad." © JustCare

Sociaal-emotionele begeleiding bij allerlei problemen

Een probleem of aandoening kan uw kind behoorlijk in zijn of haar ontwikkeling remmen. De persoonlijke begeleiding van JustCare biedt hierbij echter ondersteuning. Aan de hand van een op het kind aangepast programma, voortkomend uit een door u gekozen pakket, gaan we voor u aan de slag. Onze begeleider zal de ontwikkeling stimuleren door middel van sociaal-emotionele begeleiding in Haarlem bij u thuis.

Wanneer begeleiding?

Bij JustCare spreken we niet over stoornissen of aandoeningen als hoofdprobleem, maar over sociale en emotionele problemen en diens oplossingen (welke voor iedereen anders zijn). Natuurlijk betekent dit niet dat de stoornissen of aandoeningen er niet zijn. De diagnose hiervan helpt juist om het probleem sneller in beeld te krijgen en daardoor sneller tot oplossingen te komen. Onze sociaal-emotionele begeleiding helpt bij onder andere het volgende:

 • CONCENTRATIEPROBLEMEN

  Met concentratieproblemen bedoelen we bijvoorbeeld problemen die zich voordoen bij aandoeningen als ADHD en ADD. Maar ook omgevingsfactoren kunnen de concentratie beïnvloeden. Moeilijkheden met concentratie komen rondom de studie veelal naar voren en zorgen hier voor hinder. Bij JustCare werken we dan ook vaak met een combinatie van emotionele/sociale begeleiding en studiebegeleiding.

 • PROBLEMEN OP SOCIAAL GEBIED

  Onder sociale problemen verstaan we onder andere problemen die zich voordoen bij aandoeningen als PDD-NOS, Asperger en klassiek autisme. Andere factoren als gezins- en omgevingsfactoren kunnen tevens invloed hebben op de normale sociale ontwikkeling. Onze begeleiders behandelen problemen op sociaal vlak met een passend begeleidingspakket.

 • PROBLEMEN OP EMOTIONEEL GEBIED

  Emotionele problemen doen zich vaak voor rondom aandoeningen op het autistisch spectrum. Persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline hebben eveneens effect op de emotionele ontwikkeling. In deze gevallen bieden wij onze sociaal-emotionele begeleiding vaak in combinatie met ouderlijk advies voor een gestructureerde basis thuis.

 • GEDRAGSPROBLEMEN

  We zien gedragsproblemen vaak voortkomen uit aandoeningen als ODD en bij gezinsomstandigheden die effect hebben op problemen rondom het gedrag. JustCare biedt een behandeling in de vorm van een combinatie met ouderlijk advies en gezinstherapie. Op die manier staan we zowel u, uw kind als het hele gezin bij.

De sociaal-emotionele begeleiding stemmen we in overleg met u en uw kind af op uw en diens behoeften. Hiervoor gebruiken we een aantal aandachtspunten, waarover u hieronder meer kunt lezen. JustCare komt bovendien in Haarlem bij u thuis langs voor de begeleiding. Dit om uw kind in een veilige omgeving te houden, wat een betere ontwikkeling met zich meebrengt en u bovendien voor de rest helemaal ontzorgt. Betaling is overigens mogelijk via het persoonsgebonden budget (PGB).

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of direct een afspraak te maken. U bereikt JustCare via 0616971716 of ons contactformulier. We helpen u graag verder.

Aandachtspunten voor de begeleiding

Voor de één kan zelfredzaamheid betekenen om goed met geld om te leren gaan, voor de ander betekent het een opleiding af maken. JustCare kijkt graag met u wat er nodig is.Doorgaans zullen we tijdens de begeleiding één aspect uitlichten en oefenen totdat er vooruitgang zichtbaar is.Daarna gaan we over op het volgende aspect.

Contact met anderen kan ingewikkeld zijn, vooral met onbekenden. Soms is het al lastig om contact aan te gaan en te onderhouden met familieleden, vrienden, en (bekende) mensen in de omgeving. Vragen om hulp of meedoen aan een gesprek is dan niet vanzelfsprekend. Samen met onze sociaal-emotionele begeleiding kan het kind bepaalde situaties oefenen en langzamerhand aan zelfvertrouwen winnen

Veel jongeren hebben geen vaste dagindeling. Hierdoor zijn zij zelf niet goed in staat om overzicht te houden. De individuele begeleiding van JustCare helpt door middel van een dagindeling op te stellen die meer houvast biedt. Daardoor wordt de omgeving beter voorspelbaar. Regelmaat en vaste afspraken helpen hierbij. Wij doen tevens aan begeleiding naar vaste afspraken en/ofhet onderhouden vancontact met instanties.

Ook voor ouders is het vaak lastig om met een jongere om te gaan die een sterke eigen wil, maar mogelijk weinig besef van consequentiesheeft. Soms helpt het al om opnieuw duidelijke regels op te stellen. Maar het kan eveneens voorkomen dat het hele gezien bereid moet zijn om bepaalde gedragingen aan te passen om de situatie te verbeteren. JustCare biedt hierbij ondersteuning.

Meer dan driekwart van de signalen die wij als mensen in sociale interactie ontvangen zijn non-verbaal. Bij aandoeningen als autisme is de vaardigheid om de non-verbale signalen te herkennen vaak niet voldoende ontwikkeld. Dit kan voor veel problemen zorgen. Onze sociaal-emotionele begeleiding op maat ondersteunt het kind hierin en helpt dit te verbeteren.

Wanneer leerlingen weinig impulsbeheersing hebben, snel opvliegend zijn of moeite hebben met gezag, kan hun gedrag ervoor zorgen dat zij in de problemen komen. Ruzies lopen uit de hand, mensen zeggen of doen dingen die niet de bedoeling zijn, of er worden zelfs stappen tegen de jongeren ondernomen omdat zij ‘te ver’ gaan. Bij onze begeleiding nemen we dit soort incidenten als voorbeeld om te kijken hoe de situatie was, wat er is gebeurd en wat er anders had moeten lopen. Samen met de begeleideroefent het kind om signalen vroeger te herkennen en alternatief gedrag te leren dat helpt om meer controle te bewaren.

Aandacht is aandacht, of het nu positieve of negatieve aandacht is. Wanneer uw kind vooral op een negatieve manier uw aandacht trekt doet uw kind dit omdat hij/zij niet weet op welke andere manier ze dit moeten doen. De begeleider van JustCare leert ouders hoe ze hiermee om kunnen gaan en laat het kind zien hoe positief gedrag te vertonen.

Bij een aantal aandoeningen is controle over de ledematen een probleem. Op basis van verschillende sporten zal de JustCare begeleider aan de slag gaan met uw kind. Door de stimulatie van de hersendelen die over het bewegen gaan, zal uw kind verbeteren in de controle over zijn/haar ledematen en zal het overzicht van uw kind vergroten. Dit laatste kan ervoor zorgen dat hij of zij meer rekening met anderen houdt.

Om tot een betere relatie te komen met anderen is het delen van gevoelens een belangrijk onderdeel. Als beide personen gevoelens uiten, creëren zij een betere en diepere vriendschap. Het proces van ontdekken van gevoelens, ze durven en kunnen uiten is langdurig. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat uw kind de sociaal-emotionele begeleiding van JustCare nodig heeft om de ontwikkeling van deze vaardigheid te stimuleren.